ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШИЛИ 12 КЛАС

ОТНОСНО ПЛАЩАНЕ НА ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - тук

УКАЗАНИЯ ОТ НАП, ОТНОСНО ПЛАЩАНЕ НА ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ ДО ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА ИЛИ НА УНИВЕРСИТЕТ- ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - тук

ЛИНК КЪМ ВИДЕОМАТЕРИАЛ, ОТНОСНО ПЛАЩАНЕ НА ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ - тук

Заповеди - ПРИЕМ

2024/2025 № РД09-2045/28.08.2023г. - тук

Стипендии

ЗАПОВЕД № 225-1 15.09.2023г. ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМИСИЯ - тук

ЗАПОВЕД № 236-12 25.09.2023г. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ - тук

ЗАПОВЕД № 237-13 25.09.2023г. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВИДОВЕ МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ - тук

ЗАПОВЕД № 41-170 05.02.2024г. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВИДОВЕ МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ВТОРИ СРОК - тук

Графици - изпити, консултации

График за провеждане на консултации първи срок - тук

График за провеждане на консултации втори срок - тук

График за провеждане на контролните и класни писменни работи втори срок - тук

Учебни планове

Учебен план СОП-1 ПКС - тук

Учебен план Техник - тук

Учебен план Фермер - тук

Седмично разписание 2023 - 2024

Първи срок - тук

Втори срок - тук

Дневен режим

За учебната 2023/2024 година - тук

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година - тук

ПКС

Заповед ПКС 2021-2022 №РД09-1809/31.08.2021 - тук

Заповед ПКС 2020-2021 - тук

Заповед ПКС 2020 - тук

Училищна заповед ПКС юни 2020г. - тук

Самостоятелна форма на обучение

 

Извлечение от Правилник за дейността на ПГ по СС

гр.Нови пазар

 
 
                   Чл.39. (1) Учениците, които следва да се обучават в Самостоятелна форма на обучение, подават писмено заявление до директора на гимназията 
              за:
                 1. приемане/преместване в Самостоятелна форма на обучение с придружителни документи;
                 2. избор на учебни предмети от ЗИП/СИП;
                 3. явяване на изпити за определяне на годишна оценка
                 4. явяване на Държавни зрелостни изпити и за придобиване на професионална квалификация
                   Чл.40. (1) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя правилника за дейността на училището.
                                   (2) Изпитите по учебни предмети се организират в три последователни сесии през годината – редовна през м. Януари и две поправителни – м. Юни и м. Септември за учениците в ІХ-ХІ клас и м. Април-Май и м. Юли за учениците в ХІІ клас.
                   Чл.41. (1) Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:
                     1.Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия
                     2.Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.

 

 

Заявление записване в СФ - тук

Заявление изпити СФ - тук

ДЗИ и ДИППК

Заповед ДЗИ и ДИППК 2023 - 2024 №РД09-2046/28.08.2023 - тук

Заповед ДЗИ 2021-2022 №РД09-1807/31.08.2021 - тук

Заповед ДЗИ 2020-2021 - тук

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА - тук

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за ДОПУСКАНЕ до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) - тук

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) - тук

ЗАЯВЛЕНИЕ - тук

З А П О В Е Д № РД09-2150/27.08.2019 г. - тук

НВО

Заповед НВО 2023 - 2024 РД09-2050/28.08.2023г.  - тук

Заповед ДЗИ 2021-2022 РД09-1805/31.08.2021  - тук

Заповед ДЗИ 2020-2021 - тук