Заповеди - ПРИЕМ

2023/2024 № РД09-4061/30.08.2022г. - тук

Стипендии

Заповед № 348-52 от 12.10.2022г. - Определяне на комисия - тук

Заповед № 354-58 от 17.10.2022г. - Определяне на изисквания за получаване на стипендии - тук

Заповед № 355-59 от 17.10.2022г. - Утвърждаване на видове месечни стипендии и процедури за получаване - тук

Заповед № 387-82 от 14.11.2022г. - Утвърдени ученици с право на стипендия - тук

Графици - изпити

График януарска сесия 2021/2022 - тук

График поправителна 12 клас - тук

График приравнителна - тук

График срочна оценка - тук

Учебни планове

Учебен план СОП-1 ПКС - тук

Учебен план Техник - тук

Учебен план Фермер - тук

Дневен режим

За учебната 2022/2023 година - тук

За учебната 2021/2022 година - тук

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година - тук

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година - тук

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година - тук

ПКС

Заповед ПКС 2021-2022 №РД09-1809/31.08.2021 - тук

Заповед ПКС 2020-2021 - тук

Заповед ПКС 2020 - тук

Училищна заповед ПКС юни 2020г. - тук

Самостоятелна форма на обучение

 

Извлечение от Правилник за дейността на ПГ по СС

гр.Нови пазар

 
 
                   Чл.39. (1) Учениците, които следва да се обучават в Самостоятелна форма на обучение, подават писмено заявление до директора на гимназията 
              за:
                 1. приемане/преместване в Самостоятелна форма на обучение с придружителни документи;
                 2. избор на учебни предмети от ЗИП/СИП;
                 3. явяване на изпити за определяне на годишна оценка
                 4. явяване на Държавни зрелостни изпити и за придобиване на професионална квалификация
                   Чл.40. (1) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя правилника за дейността на училището.
                                   (2) Изпитите по учебни предмети се организират в три последователни сесии през годината – редовна през м. Януари и две поправителни – м. Юни и м. Септември за учениците в ІХ-ХІ клас и м. Април-Май и м. Юли за учениците в ХІІ клас.
                   Чл.41. (1) Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:
                     1.Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия
                     2.Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.

 

 

Заявление записване в СФ - тук

Заявление изпити СФ - тук

ДЗИ и ДИППК

Заповед ДЗИ и ДИППК 2022 - 2023 - тук

Заповед ДЗИ 2021-2022 №РД09-1807/31.08.2021 - тук

Заповед ДЗИ 2020-2021 - тук

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА - тук

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за ДОПУСКАНЕ до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) - тук

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) - тук

ЗАЯВЛЕНИЕ - тук

З А П О В Е Д № РД09-2150/27.08.2019 г. - тук

НВО

Заповед НВО 2022 - 2023 РД09-4065/30.08.2022  - тук

Заповед ДЗИ 2021-2022 РД09-1805/31.08.2021  - тук

Заповед ДЗИ 2020-2021 - тук